Thailand Digital Content : Thai Digital Entertainment Content Federation

Thai  |  Eng  |

-


 


 | Press Conference
 

งานแถลงข่าว "ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่สื่อดิจิตอล คอนเทนท์เต็มรูปแบบ " - New


     โครงการมวยไทยไอกล้าเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้สภามวยไทยโลก โดยคณะทำงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนท์บันเทิงไทย และบุคลากรในสาขาวิชาชีพด้านการผลิตสื่อ แอนิเมชั่น เกม ไอทีและการบริหารลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงพาณิชย์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

     Library คือ ห้องสมุดดิจิตัล ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทยในรูปแบบไฟล์ดิจิตัล 3 D เพื่อเป็นฐานข้อมูลเรื่องมวยไทยสำหรับสภามวยไทยโลก ห้องสมุดดิจิตัลมวยไทยแห่งแรกของโลก ที่ที่ศิลปะมวยไทยและแม่ไม้มวยไทยนับพันท่า อันเกิดจากภูมิปัญญาของครูมวยชาวไทยที่เพาะบ่มมานับร้อยๆ ปี ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีโมชั่นแคปเจอร์เพื่อจัดเก็บท่วงท่าให้เป็นไฟล์ดิจิตัล โดยอาศัยระบบการจัดการด้านไอทีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถเก็บรักษามรดกความรู้เหล่านี้ไว้ได้นานแสนาน เป็นคลังปัญญาที่ไม่จำกัดเฉพาะคนไทย แต่เป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องมวยไทยที่คนทั่วโลกสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยฐานความรู้สากลเดียวกัน คลังปัญญาแห่งนี้ เกิดจากการค้นคว้าและรวบรวมเอาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งจากเอกสารโบราณ ตำรา ครูมวยและนักมวยไทย ทั้ง 5 ต้นตำรับ รวมถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับมวยไทยและแม่ไม้มวยไทยต่างๆ โดยใช้ระบบ MAM (Media Asset Management) และจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ Cloud Computing เพื่อเป็นฐานข้อมูลการค้นคว้าของสภามวยไทยโลก

     ซึ่งทางทีมงานจะเริ่มนำข้อมูลเหล่านี้นำไปผลิตเป็นแอนิเมชั่นศิลปะมวยไทย 365 ท่า ซึ่งแต่ละท่าจะมีความยาว 60 วินาทีเพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ 365 วัน ในโอกาสต่อไป โดยเริ่มการเผยแพร่ตอนแรกในไตรมาสที่ 3 นี้

     โครงการมวยไทย ไอกล้า (Muaythai iGLA) จึงได้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะผลักดันความรู้ความเข้าใจและความสนใจในศิลปะมวยไทยไปสู่วงกว้าง ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยเพื่อคนไทยเท่านั้น แต่ต้องการยกระดับให้เป็นศาสตร์การต่อสู้สากลที่ไม่ว่าเพศ วัย หรือเชื้อชาติใด ก็เข้าถึงและเข้าใจได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านไอทีและสื่อดิจิตัล ซึ่งมีอิทธิพลและใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่ มาสร้างสรรค์เป็นสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียและอนิเมชั่น เพื่อให้เข้าใจ จดจำได้ง่าย และความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการมวยไทย จะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

Home - About TDEC - News - Event - Member - Content Market - Contact Us

สมาพันธ์สมาคมดิจิตอล คอนเทนต์บันเทิงไทย
203/12-13 ซอย ลาดพร้าว 15 แยก 1-5 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02 938 4946

email : info@tdecthai.org

Copyright © 2012  - Thai Digital Entertainment Content Federation

Web Design : Eharmonicmkt.com